Het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is een vereniging met een Algemene Leden Vergadering (ALV) en een bestuur. De ALV wordt gevormd door vertegenwoordigers van schoolbesturen uit de vier vastgestelde sub regio’s. Vanuit iedere sub regio neemt een vertegenwoordiger deel in het bestuur. Het bestuur bestaat uit een Niet Uitvoerend Bestuur (NUB) en een Uitvoerend Bestuur (directeur).

De regio-indeling van het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is door het besluit van de ALV gelijk met de OOGO’s van de gemeenten in de regio Ommelanden. Op deze manier werken wij o.a. aan het realiseren van één kind, één plan, één regisseur, de borging van verschillende beleidsterreinen en het verbinden van verschillende partners, netwerken en (bestuurlijke) slagkracht.

Het samenwerkingsverband wil het onderwijs en de (onderwijs)ondersteuning in afstemming met de gemeentelijke ondersteuning zo thuisnabij mogelijk realiseren. Het werkgebied van het samenwerkingsverband is groot en er zijn verschillen binnen het gebied als het gaat om bijvoorbeeld leerlingenaantallen, populatie, maatschappelijke problematieken, beschikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen en vervoersvoorzieningen. Dat alles vraagt om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en goede afstemming met ouder(s), afstemming tussen scholen onderling en tussen scholen en gemeenten (inclusief zorgaanbieders). Op deze manier werken we integraal aan het realiseren van het uitstroomperspectief van onze leerlingen.

In het ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier het Samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle leerlingen realiseert. Onderaan deze pagina zijn zowel de volledige versie als de publieksversie van het ondersteuningsplan geüpload. Samen met alle aangesloten scholen zorgen we dat iedere leerling naar school kan.

Binnen ons Samenwerkingsverband werken we, vanwege de grote afstanden, in vier sub regio’s samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Jaarlijks worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen de scholen en het Samenwerkingsverband verantwoord in het jaarverslag van de Vereniging Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Deze verantwoording betreft zowel het beleidsmatige aspect als ook de financiële verantwoording.

Aangesloten scholen

De school van inschrijving is de eerste gesprekspartner voor leerling(en) en/of ouder(s).  Vanwege de grote afstanden binnen ons Samenwerkingsverband werken we met vier sub regio’s: Noord, Zuid Oost, West en Centraal. De bijlage ‘Overzicht aangesloten scholen Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden’ biedt u een overzicht van de scholen per sub regio die aangesloten zijn bij ons Samenwerkingsverband, welke niveaus zij aanbieden en de website waarop meer informatie te vinden is over de school.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”