Als een leerling toegang wil krijgen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), dan heeft de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak deze TLV af te geven. Per 1 augustus 2014 wordt het advies over de toewijzing van ondersteuning in SBO, SO en VSO via één gezamenlijke Commissie van Advies (CvA) afgegeven. Het Samenwerkingsverband heeft eigen beleid voor het beoordelen van de toelaatbaarheid naar het VSO (de formele toets) en de manier waarop het de advisering door deskundigen organiseert. Binnen het Samenwerkingsverband zijn deskundigen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten VSO-scholen en de CvA hier verantwoordelijk voor en adviseren zij het bestuur van ons Samenwerkingsverband over het afgeven van een TLV. De formele aanvraag en de registratie hiervan verloopt tevens via de CVA. De TLV’s worden ondertekend door het uitvoerend bestuur. In geval van bezwaar en beroep is het uitvoerend bestuur van het Samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt.

TLV Praktijkonderwijs (PrO)

Het adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (PrO) door het Samenwerkingsverband is gemandateerd aan de GZ- psychologen en Orthopedagogen Generalisten van de verschillende aangesloten schoolbesturen. Deze deskundigen werken daarmee onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband. De uiteindelijke toekenning vindt plaats door het Samenwerkingsverband via de CvA. We houden ons hierbij aan de wettelijke criteria en voorschriften zoals in de WVO vastgelegd, inclusief dossiervorming.

Het praktijkonderwijs heeft de volgende toelatingscriteria:

  1. Het kind heeft een IQ tussen de 55 en 80;
  2. Er is sprake van een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen; begrijpend lezen; technisch lezen; spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het oneens zijn met plaatsing binnen het PrO is de CVA de derde deskundige.

TLV Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Bij wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is voor plaatsing in het VSO. Hiervoor is een integrale beoordeling nodig van de onderwijsbehoeften van de leerling, de school en eventueel de opgroei- en opvoedondersteuning voor de leerling en/of het gezin. In de wet (WPO art. 18a, WVO art. 17a) is aangegeven dat ‘het Samenwerkingsverband zich moet laten adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs’. Twee deskundigen dienen hiertoe advies te geven. Binnen onze regio is afgesproken dat de eerste deskundige, vanuit de verwijzende school, een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog is. De tweede deskundige is binnen route 1 een gedragsdeskundige vanuit het SBO/SO/VSO, binnen route 2 is de Commissie van Advies de tweede deskundige. Voor verdere toelichting op beide routes, zie hoofdstuk 6 ‘Toeleiding naar ondersteuning’ in het Ondersteuningsplan dat als bijlage onderaan de pagina is weergegeven. 

Bijlage ‘Handreiking TLV SO SBO VSO’ bevat een overzicht van de criteria waaraan een leerling dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het VSO.

Bij een aanvraag waarbij medische problematiek aan de orde is, kan op afroep een medicus via de Commissie van Advies ingeschakeld worden.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”