Leerlingen/
ouder(s)

‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’

Welkom bij

SWV GO

Binnen ons Samenwerkingsverband, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO), werken de aangesloten schoolbesturen vanuit de Groningen Ommelanden, van zowel het reguliere als het speciale onderwijs, samen. Conform de wet en samen met onze scholen en partners streven wij het na om passend onderwijs te bieden, dat zoveel mogelijk thuisnabij gerealiseerd wordt. Ons uitgangspunt hierbij is dat al onze leerlingen successen kunnen behalen in de juiste onderwijsleersituatie en een leerroute doorlopen die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Leerlingen, ouders, scholen, SWV GO en partners dragen hieraan bij vanuit de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Hierdoor zorgen we er samen voor dat alle leerlingen betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.’

Professionals