Ouders, scholen en gemeenten (inclusief de ketenpartners) werken samen in het belang van de leerling en doen dat elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De onderwijsbehoeften van de leerling en/of de groep, de betrokkenheid van ouders en de ondersteuningsvraag van de leerkracht en/of het team staan centraal. De schoolbesturen respecteren elkaars identiteit bij de samenwerking. Dit uit zich onder meer in de wijze waarop het samenwerkingsverband met keuzevrijheid van ouders omgaat: de schoolkeuzevrijheid van ouders staat voorop. Zowel in het onderwijs als gemeenten in onze regio vinden dat bij elk signaal ouders betrokken moeten worden, tenzij een reëel gevaar wordt ingeschat voor leerling, leerkracht of hulpverlener. Vanaf 16 jaar is het de keuze aan de leerling of ouders betrokken worden.

Ouders en Jeugdigen

Zowel in het onderwijs als gemeenten in onze regio vinden dat bij elk signaal ouders betrokken moeten worden, tenzij een reëel gevaar wordt ingeschat voor leerling, leerkracht of hulpverlener. Vanaf 16 jaar is het de keuze aan de jongere of ouders betrokken worden.

Elk Samenwerkingsverband beschikt over een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jongeren vinden hier informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het beleid in het Samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. Meer informatie

Ketenpartners in het onderwijs

Het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden werkt samen met verschillende ketenpartners in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld: Cluster 1 (visuele beperking) en Cluster 2 (auditieve beperking, spraaktaalstoornis) onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en de arbeidsmarkt en met andere samenwerkingsverbanden van zowel het Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). 

 

Met het samenwerkingsverband Primair Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de overstap van groep 8 leerlingen naar de brugklas. Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage ‘Toelatingsbeleid aanmelding 2023-2024‘.

Gemeenten

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en de gemeenten dat de leerling bij voorkeur in zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. De scholen zorgen daarbij voor kwalitatief goed onderwijs en de gemeenten zorgen vanuit hun verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en waar nodig voor ondersteuning ten behoeve van het welbevinden van de leerling. Zie bijlage ‘Externe ondersteuningsroute’ voor een verdere specificatie van deze samenwerking. 

Daarnaast hebben gemeenten een wettelijke taak om verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en jongeren in kwetsbare posities te ondersteunen. Tot 18 jaar ligt deze taak bij de leerplichtambtenaren van de gemeenten. Vanaf 18 jaar vervult de Regionale- Meld en Coördinatiefunctie (RMC-functie) in de gemeenten deze rol. Scholen, gemeenten, externe partners en samenwerkingsverbanden werken samen om jongeren (weer) zo veel als mogelijk naar school te laten gaan. Het samenwerkingsverband is ambtelijk (beleidsmatig) en bestuurlijk (richtinggevend en besluitvormend) betrokken bij alle RMC-regio’s in de provincie.

Externe ketenpartners

Het samenwerkingsverband werkt daarnaast (al dan niet in situationeel samengestelde werkgroepen) samen met externe ketenpartners zoals de GGD, jeugdzorgaanbieders, etc. en maken daarbij gebruik van de kennis en expertise van onder ander Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het steunpunt passend onderwijs.

Onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten werken in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. Als blijkt dat het schoolbestuur en het samenwerkingsverband niet voldoende ondersteuning kunnen bieden, kunnen ouders, leerlingen en scholen een onderwijsconsulent inschakelen. De onderwijsconsulent kan helpen bij de volgende problemen:

  • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn);
  • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen;
  • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen;
  • Bij vragen over de bekostiging rond de inzet van medische zorg op school. Hiervoor zijn speciale onderwijszorgconsulenten in dienst.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”