Het samenwerkingsverband wil het onderwijs en de (onderwijs)ondersteuning in afstemming met de gemeentelijke ondersteuning zo thuisnabij mogelijk realiseren. Het werkgebied van het samenwerkingsverband is groot. Dat vraagt om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en goede afstemming met ouder(s)/verzorger(s), afstemming tussen scholen onderling en tussen scholen en gemeenten (inclusief zorgaanbieders). Op deze manier werken we integraal aan het realiseren van het uitstroomperspectief van onze leerlingen.

In het ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier het Samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle leerlingen realiseert. Zowel het volledige Ondersteuningsplan als de publieksversie zijn onderaan deze pagina als bijlage geüpload.Samen met alle aangesloten scholen zorgen we dat iedere leerling naar school kan.

Binnen ons Samenwerkingsverband werken we, vanwege de grote afstanden, in vier sub regio’s samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. 

 

 

Jaarlijks worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen de scholen en het Samenwerkingsverband verantwoord in het jaarverslag van de Vereniging Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Deze verantwoording betreft zowel het beleidsmatige aspect als ook de financiële verantwoording.

Aangesloten scholen

De school van inschrijving is de eerste gesprekspartner voor leerling(en) en/of ouder(s)/verzorger(s).

Vanwege de grote afstanden binnen ons Samenwerkingsverband werken we met vier sub regio’s: Noord, Zuid Oost, West en Centraal. De bijlage ‘Overzicht aangesloten scholen Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden’ biedt u een overzicht van de scholen per sub regio die aangesloten zijn bij ons Samenwerkingsverband, welke (onderwijs)niveaus zij aanbieden en de website waarop meer informatie te vinden is over de school.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”