Overgang Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (V(S)O)

Jaarlijks stappen er leerlingen over van het (speciaal) basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt tussen de po- en vo- schoolbesturen om de overstap voor alle leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar de bijlagen (‘Ouderversie toelatingsbeleid VO aanmeldingen 2023-2024‘ & ‘Transitiekalender PO-VO 2022-2023‘) onderaan deze pagina.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Elk Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is anders georganiseerd. Dat maakt het voor ouders en buitenstaanders weleens ingewikkeld, omdat wat in de ene regio geldt niet hoeft te gelden in een andere regio.

Een Samenwerkingsverband is in iedere regio in ieder geval verantwoordelijk voor het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO. Een TLV kan alleen door een school(-bestuur) worden aangevraagd. Zonder deze verklaring mag een VSO-school uw kind niet plaatsen.

Het Onderwijsperspectiefplan (OPP) vormt een onderdeel van de TLV aanvraag. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke ondersteuning de leerling heeft ontvangen en om welke reden(en) de school zelf niet (meer) in staat is de benodigde ondersteuning te kunnen bieden.

De bijlage ‘Handreiking toelating tot het speciaal onderwijs‘ bevat verdere informatie hierover.

 

Het VSO is ingedeeld in 4 clusters:

Cluster 1: kinderen met een visuele beperking;

Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;

Cluster 3: kinderen met een motorische beperking, kinderen met een verstandelijke beperking en langdurig/chronisch zieke kinderen;

Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

 

Cluster 1 & 2 scholen zijn niet ondergebracht in het samenwerkingsverband, cluster 3 & 4 zijn wel een onderdeel van het samenwerkingsverband.

Commissie van Advies

Wanneer duidelijk wordt dat een leerling niet (meer) op zijn of haar plek zit in het regulier Voortgezet Onderwijs en de school ondanks inzet van een OPP handelingsverlegen is gebleken in het ondersteunen en begeleiden van de leerling, kan een verwijzing naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs in beeld komen.

Hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. De aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring tot het Voorgezet Speciaal Onderwijs loopt via de onafhankelijke Commissie van Advies (CvA). Deze commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten.

 

Contactgegevens van de Commissie van Advies:

Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB Groningen

E-mail: info@cvagroningen.nl

Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)

 

Onder aan deze pagina vindt u als bijlage de handreiking voor toelating tot het speciaal onderwijs voor ouders.

Praktijkonderwijs (PrO)

Leert uw kind beter door praktijkervaring dan door theorie? En is uw kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te behalen? Wellicht is het praktijkonderwijs dan een passende plek voor uw kind.

U meldt uw kind hier zelf aan. De school gaat vervolgens in overleg met u en uw kind. Daarna vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor de volgende (landelijke) toelatingscriteria:

  1. Uw kind heeft een IQ tussen 55 en 80;
  2. Uw kind heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen; begrijpend lezen; technisch lezen; spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”