Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is een medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband en denken mee met het beleid van het Samenwerkingsverband en de OPR-leden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband wil graag een evenwichtige samenstelling van de OPR, met een afvaardiging vanuit het personeel van de scholen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, met ouders en leerlingen. Dit betekent dat elk schoolbestuur óf een ouder/leerling óf een personeelslid afvaardigt naar de OPR. Het recht op voordracht voor de OPR is een recht van de medezeggenschapsraad van het desbetreffende schoolbestuur. De OPR is voor het bestuur een volwaardige gesprekspartner.

 

De OPR vergadert gemiddeld vier tot zes keer per jaar. De OPR werkt middels een werkgroepenstructuur om zich inhoudelijk voor te bereiden op de vergaderingen. De voorzitter van de OPR vergadert voorafgaand aan de vergadering met de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. De OPR vergadert minimaal eenmaal per jaar met de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband en een vertegenwoordiging van het Niet Uitvoerend Bestuur van het Samenwerkingsverband.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”