Contact

De school waar de leerling staat ingeschreven is in principe altijd het eerste aanspreekpunt voor u als professional. In sommige situaties is het echter verstandig het Samenwerkingsverband te betrekken. Dit kan via ons beveiligde contactformulier. Via dit formulier kunt u op een veilige manier persoonlijke gegevens delen. Controleert u altijd of uw browser een beveiligde…

Samenwerking

Ouders, scholen en gemeenten (inclusief de ketenpartners) werken samen in het belang van de leerling en doen dat elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De onderwijsbehoeften van de leerling en/of de groep, de betrokkenheid van ouders en de ondersteuningsvraag van de leerkracht en/of het team staan centraal. De schoolbesturen respecteren elkaars identiteit bij de samenwerking. Dit…

Commissie van Advies (CvA)

Als een leerling toegang wil krijgen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), dan heeft de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak deze TLV af te geven. Per 1 augustus 2014 wordt het advies over de toewijzing van ondersteuning in SBO, SO en VSO via één gezamenlijke Commissie…

Ondersteuning & Aanbod

Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft als inhoud dat elk kind onderwijs ontvangt dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten, anders gezegd; een passende onderwijsplek. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijs-ondersteuningsbehoefte; een kind naar…

Het Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is een vereniging met een Algemene Leden Vergadering (ALV) en een bestuur. De ALV wordt gevormd door vertegenwoordigers van schoolbesturen uit de vier vastgestelde sub regio’s. Vanuit iedere sub regio neemt een vertegenwoordiger deel in het bestuur. Het bestuur bestaat uit een Niet Uitvoerend Bestuur (NUB) en een Uitvoerend Bestuur (directeur).…

Professionals

Welkom in de omgeving voor professionals van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO). Hier vindt u relevante informatie over ons Samenwerkingsverband, onze werkwijze, ondersteuningsmogelijkheden en samenwerking met verschillende partners.   https://swv-go.nl/downloads/2022/10/Video-SWV-homepage-3.mp4 “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”