Contact

De school waar de leerling staat ingeschreven is in principe altijd het eerste aanspreekpunt voor zowel leerling zelf als ouder(s)/verzorger(s). In sommige situaties is het echter verstandig het Samenwerkingsverband te betrekken. Dit kan via ons beveiligde contactformulier. Via dit formulier kunt u op een veilige manier persoonlijke gegevens delen en uw vraag aan het Samenwerkingsverband…

Privacy en AVG

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 WPO en artikel 17a WVO) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger persoonsgegevens te verwerken…

Ouder- en jeugdsteunpunt

Heb je als jongere of ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Uiteraard kun je terecht bij de school van inschrijving, zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Soms kom je er samen met de school niet uit of wil je graag jouw vragen aan iemand anders stellen.…

Medezeggenschap

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is een medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband en denken mee met het beleid van het Samenwerkingsverband en de OPR-leden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband wil graag een evenwichtige samenstelling van de OPR, met een afvaardiging vanuit het…

Uw kind naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs?

Overgang Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (V(S)O) Jaarlijks stappen er leerlingen over van het (speciaal) basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt tussen de po- en vo- schoolbesturen om de overstap voor alle leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar de bijlagen (‘Ouderversie toelatingsbeleid VO…

Het Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wil het onderwijs en de (onderwijs)ondersteuning in afstemming met de gemeentelijke ondersteuning zo thuisnabij mogelijk realiseren. Het werkgebied van het samenwerkingsverband is groot. Dat vraagt om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en goede afstemming met ouder(s)/verzorger(s), afstemming tussen scholen onderling en tussen scholen en gemeenten (inclusief zorgaanbieders). Op deze manier werken we integraal…

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft als inhoud dat elk kind onderwijs ontvangt dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten, anders gezegd; een passende onderwijsplek.   Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijs-ondersteuningsbehoefte; een kind naar een…

Leerlingen/ouder(s)

Welkom in de omgeving voor leerlingen en/of ouder(s) van het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden. Hier vindt u de voor u relevante informatie ten aanzien van het beleid vanuit het Samenwerkingsverband, onze werkwijze, de bij ons Samenwerkingsverband aangesloten scholen en het Leerling- & Oudersteunpunt.   https://swv-go.nl/downloads/2022/10/Video-SWV-homepage-3.mp4 “Gewoon waar het kan, speciaal waar…